Vedtægter

Vedtægter Enhedslisten -– de rød-grønne i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Enhedslisten – de rød-grønne i Albertslund, Glostrup og Vallensbæk” og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød-grønne.
 Foreningen dækker geografisk: Albertslund, Glostrup og Vallensbæk kommuner.

§2. Formål

Enhedslisten arbejder for et socialt retfærdigt og miljømæssigt bæredygtigt samfund med udvikletdemokrati. Lokalt, nationalt og globalt. Med andre ord et mangfoldigt, socialistisk samfund. Vi vilstyrke al aktiv handling blandt Enhedslistens medlemmer og kommunens borgere, der kan fremmedette formål.

§3. Medlemskab

1 Alle der tilslutter sig Enhedslistens politiske grundlag og betaler kontingent til Enhedslisten kan blive medlem.
2 Medlemmer af afdelingen skal være bosiddende i de i §1 nævnte kommuner. Der kan optages medlemmer der bor i andre kommuner efter godkendelse af ledelsen.
3 Medlemskab af afdelingen giver ret til at deltage i afdelingens aktiviteter herunder 
 medlemsmøder, generalforsamling og diverse arbejdsgrupper.
4 Medlemmer har i alle interne forhold grundlæggende demokratiske rettigheder,herunder ret til at ytre sig og stemme på afdelingens møder og ret til at være uenig ide beslutninger, der tages kollektivt af afdelingen.
5 Medlemmer der aktivt modarbejder Enhedslisten eller ved sine handlinger skader Enhedslisten kan udelukkes efter reglerne i landsorganisationens vedtægter.

§4. Generalforsamling og medlemsmøder

1 Generalforsamling og medlemsmøde er lokalafdelingens højeste myndighed i alleanliggender.
2 Generalforsamlingen afholdes årligt i april måned. Den indkaldes og forberedes afledelsen. Indkaldelsen udsendes skriftligt på e-mail eller brev med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

I. Valg af dirigent og referent.
II. Beretninger og evt. etablering af nye arbejdsgrupper.
III. Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Valg af ledelse og to revisorer.

1 Medlemsmøder indkaldes med 14 dages varsel med e-mail eller brev hvor eventuelle beslutningsforslag fremgår af den udsendte dagsorden.
2 Ledelsen skal indkalde til medlemsmøde, hvis mindst 8 af afdelingens medlemmer ønsker det.
3 Ekstraordinær generalforsamling med valg af ledelse skal indkaldes, hvis ledelseneller 8 medlemmer ønsker det.
4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling eller medlemsmøde skal væreledelsen i hænde senest 14 dage før mødet og skal være udsendt til medlemmernesenest en uge før mødet.

§5. Valg og afstemningsregler

1. Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. Veduenighed sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødtestemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

2. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt hvis blot en af defremmødte ønsker det. Personvalg sker skriftligt med mindre der er enighed om andet.

3. Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde følger reglerne i Enhedslistens vedtægter.

4. Valg af ledelse sker efter følgende regler:
• Ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemmepå een mere end halvdelen af det antal der skal vælges
• Ved valg af et ulige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemmepå halvdelen af det antal, der skal vælges, oprundet til det nærmeste heltal
• Der kan højst afgives en stemme på hver opstillet person.

5. Vedtægtsændringer og evt. opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt defremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger eller medlemsmøder.

§6. Ledelsen

1. Mellem medlemsmøderne ledes og koordineres afdelingens aktiviteter af ledelsen.Ledelsen tilrettelægger og indkalder generalforsamling og medlemsmøder, sørger for information til medlemmerne samt udtaler sig på afdelingens vegne.
2. Ledelsen drøfter og holder sig orienteret om arbejdet i kommunalbestyrelserne oghar det overordnede politiske ansvar for kommunalbestyrelsesarbejdet, men er dogaltid underlagt beslutninger fra generalforsamling og medlemsmøder.
3. Ledelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
4. Enhedslistens kommunalbestyrelsesgrupper skal være tilknyttet bestyrelsen medmindst et medlem fra hver gruppe enten i form af valgte medlemmer eller observatører med taleret men uden stemmeret.
5. Som suppleanter til ledelsen indgår de opstillede men ikke valgte i rækkefølge efter 
 stemmetal.
6. Ledelsens møder er åbne for alle afdelingens medlemmer.
7. Ledelsen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold menhæfter ikke personligt for foreningens gæld. Et eller flere medlemmer kan gives fuldmagt i økonomiske og juridiske forhold.
8. Ledelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

§7. Opstilling til Kommunalbestyrelsen

1 Opstilling foretages på generalforsamlingen eller et medlemsmøde, hvor alleafdelingens valgbare medlemmer kan søge opstilling. Der opstilles på partiliste.
2 Ledelsen skal sikre at der laves et eller flere forslag til opstillingsliste på baggrundaf, at de indkalder kandidatforslag fra medlemmerne. Forslaget/forslagenepræsenteres på et medlemsmøde senest 14 dage inden det egentligeopstillingsmøde. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.
3 De fremlagte forslag kan evt. ændres eller suppleres på opstillingsmødet Endeligstemmes der om den/de fremkomne hele forslag til opstillingsliste for hver kommune.

§8. Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer

1 Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i kommunalpolitiskeudvalg, som koordinerer og planlægger de konkrete kommunalpolitiskeinitiativer
2 De kommunalpolitiske udvalg træffer beslutning om den konkrete stemmeafgivning ikommunalbestyrelsen.I tilfælde af uenigheder har kommunalbestyrelsesmedlemmerne imidlertid ret til at fremføre egne synspunkter parallelt med listens vedtagne politik
3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunalpolitiske udvalg er underlagt beslutninger fra ledelse, generalforsamling og medlemsmøder.
4 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal fremføre og stemme for listens politik som vedtaget af kommunalpolitiske udvalg, ledelse, generalforsamling og medlemsmøder
5 Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem valgt for Enhedslisten melder sig ud af partiet,er kommunalbestyrelsesmedlemmet forpligtet til samtidig at afgive kommunalbestyrelsesmandatet.

§9. Økonomi

Kontingentets størrelse fastsættes af landsorganisationen. Udover kontingenterne får foreningen sine indtægter fra:

• partistøttemidlerne
• Indsamlinger og frivillige bidrag.

◦ Partiskat som vedtaget af landsorganisationen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 12. april 2015 og på medlemsmødet d. 27. maj 2015,