Valggrundlag

Ta’ Velfærden Tilbage

Stop fattigdommen!

VKL-regeringen går direkte efter at øge fattigdommen i vores samfund. De fattigste skal have endnu mindre, så lønningerne kan presses yderligere. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget det såkaldte kontanthjælpsloft, hvor nogle mister halvdelen af deres indkomst og mange flere mister mellem 500 og 4500 kr. om måneden. I Albertslund er det næsten 500 voksne og mindst 500 børn der rammes – i alt ca. 1000 mennesker.
Det er helt uacceptabelt, at nogen skal vælge mellem at betale husleje eller at købe mad til dem selv og deres børn. Det skal ingen udsættes for i Albertslund i 2017!
I skoler og daginstitutioner vil man opleve børn, der lider under fattigdom. Nogen vil blive både fysisk og psykisk påvirket af at leve i hjem, der er præget af mangel på almindelige livsfornødenheder med frygt og bekymring for, hvordan det skal gå den næste måned. Dertil kommer skammen over at føle sig marginaliseret i forhold til det flertal af skolekammerater, der kommer fra hjem, hvor man stadig klarer sig. Det er opskriften på en utryg barndom.
På den baggrund stillede Enhedslisten forslag om at gøre en særlig kommunal indsats, så de ramte albertslundere støttes mest muligt. Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget til handlingsplan i foråret – og vi er meget spændte på, om det lykkes at få reelle forbedringer igennem til fordel for de fattigste i vores kommune.

Fakta:

Kontanthjælpsloftet er kvinde- og børnefjendsk: 67% af de der rammes er kvinder. 67% af alle der rammes har børn.

Solidaritet i praksis

Slut dig til Næstehjælperne – eller støt deres arbejde. Eller meld dig ind i Enhedslisten og deltag i arbejdet for social retfærdighed.

 

Demokrati er en god idé – også i Albertslund

Alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder, at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have reduceret deres indflydelse mest muligt.
Derfor skal kommunen og andre fællesskaber overtage en større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides og den offentlige sektor være større. Det vil sige, at kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages, og der kan oprettes kommunal produktion eller kooperativer på en række nye områder.
Demokrati i kommunalbestyrelsen
Men det handler også om, at kommunen skal styres demokratisk. Og her oplever vi, at direktørerne og ledelsen af den kommunale forvaltning ofte har større indflydelse end kommunalbestyrelsen. I mange tilfælde ser vi, at ledende kommunale embedsmænd direkte modarbejder kommunalbestyrelsens flertal eller at partier i opposition får en helt anden og langt dårligere behandling end Socialdemokratiet, der efter mange år ved magten er vokset helt sammen med forvaltningen.
Enhedslisten vil arbejde for en spredning af magten samt at der vedtages regler der sikrer:
• At alle partier behandles lige, fx får lige adgang til hjælp fra kommunens ansatte
• At borgmesteren ikke misbruger sin magt til at sikre sig fordele i valgkampen
• At budgetprocessen åbnes, så alle får indsigt i, hvad der foregår, og alle partier deltager på lige fod i forhandlingerne
• At virksomhedsejerne ikke gives særlige rettigheder i form af udvalgspladser og lignende

Fakta:

I marts 2017 stillede Enhedslisten, Dansk Folkeparti og De Radikale et forslag i Kommunalbestyrelsen: “Regelsæt om ligebehandling i den kommunale valgkamp”. Netop for at sikre en demokratisk og fair valgkamp, hvor borgmesteren og socialdemokratiet ikke får særlige fordele i valgkampen. Forslaget blev desværre forkastet. 9 stemte for (O, Ø, B og V), 12 stemte imod (A, F og C). Siden har borgmesteren både delt kommunale rundstykker ud ved stationen – mon det indgår i jobbeskrivelsen – og som den eneste politiker holdt tale ved et kommunalt arrangement for nye indbyggere. Inviteret af kommunalbestyrelsen – der dog ikke var informeret om dette!
For demokrati er mere end et kryds hvert 4. år.

Sårbare børn skal da hjælpes!

Albertslund er på landsplan blandt de kommuner, som har flest sårbare børn. Ifølge Socialstyrelsen er 12,1% af børnene i Albertslund i gruppen af sårbare børn. Det er hvert ottende barn. Det er oftest børn fra ressourcesvage familier. Det er børn, som klarer sig dårligt ved folkeskolens afgangsprøve, aldrig får en ungdomsuddannelse og tit ender på kontanthjælp.

Men det er også børn, der med den rigtige socialpædagogiske indsats så tidligt som muligt, kan få en bedre fremtid. Flere daginstitutioner i kommunen har tidligere været med i projekter med såkaldte familiepædagoger. Der var gode resultater med disse forsøg og Lindegården har stadig ordningen. En familiepædagog er en pædagog, som ikke bare tager sig af det sårbare barn, men tager hånd om hele barnets familiesituation.
Der er altså et behov for flere ressourcer, men desværre går udviklingen den modsatte vej. Nedskæringer år efter år på børneområdet, er med til at skabe fremtidens sociale problemer. Hvis vi fortsætter denne udvikling, vil Albertslund fastholdes som en af landets fattigste kommuner med massive sociale problemer.

Enhedslisten foreslår:

• Tidlig indsats i dagtilbuddet
• Familiepædagoger i alle institutioner
• Styrkelse af indsatsen i fritidstilbud og skoler

 

Fakta:

Andelen af sårbare børn i regionen:

Socialstyrelsens forskningsrapport fra 2015  

Mere tid til børnene

I daginstitutionerne er der brug for flere voksne. Både for børnenes skyld og af hensyn til pædagoger og medhjælpere, der risikerer stress og nedslidning med de dårlige normeringer, der er i dag. Enhedslisten mener ligesom BUPL og et stort flertal af forældrene, at der skal indføres minimumsnormeringer, så der sættes et loft over, hvor mange børn, der må være pr. voksen. På den måde vil vi også forhindre, at en medarbejder kommer til at stå alene med en børnegruppe.

I årenes løb har det pædagogiske personale fået mindre tid sammen med børnene. Det skyldes et krav fra kommunen om, at daginstitutionerne først prioriterer opgaver som administration, indrapportering, samarbejde og økonomistyring, ellers bliver lederen stillet til regnskab. Den tid, der er tilbage, når disse opgaver er løst, fordeler lederen efter bedste evne til samvær med børnene.
Enhedslisten ønsker at ændre denne situation. Det skal først sikres, at en række minimumskrav til børnenes hverdag er opfyldt. Hvis kommunen derudover ønsker en række opgaver udført af institutionen og dens personale, må der bevilges ekstra tid til dette. Ellers må kommunen begrænse de administrative opgaver.
Fakta:
Dårligere pædagognormeringer i Danmark:
Der er i dag 11% flere 3-5 årige børn pr. pædagogisk ansat end i 2009 og 8% flere 0-2 årige børn.
Der mangler 4.400 pædagoger og medhjælpere, hvis normeringen i dag skulle svare til niveauet i 2009.
Kilde: Normeringer i 0-5 års daginstitutioner. BUPL juni 2015.

Enhedslisten vil:

• Indføre minimumsnormeringer med mindst 1 medarbejder til 3 vuggestuebørn og mindst 1 medarbejder til 6 børnehavebørn.
• Forhindre at en medarbejder står alene med en børnegruppe.

Kortere skoledage – højere trivsel

Enhedslisten var et af de få partier på Christiansborg, der i 2013 stemte imod folkeskolereformen. Vi kunne hverken støtte de forringede arbejdsvilkår for lærerne eller den dårligere trivsel for eleverne, der følger af lange skoledage på 6-7 timer og ringere indsats over for børn med særlige behov.

Tiden har vist, at vi havde ret og i mange kommuner får skoler nu dispensation til at gøre skoledagene kortere. I Albertslund har de enkelte skolebestyrelser på Enhedslistens initiativ fået mulighed for at sænke det ugentlige timetal med 2-4 timer. Indtil videre har enkelte klassetrin på Herstedvester Skole haft glæde af kortere skoledage, men Enhedslisten arbejder for, at alle elever i kommunen får lov til at slippe for de urimeligt lange skoledage. Eleverne skal have mere frihed og bedre muligheder for valg af fritidsaktiviteter og lærerne skal have mere forberedelsestid.
Fakta:
Lyt til eleverne – Gør skoledagene kortere
I 2016 viste en undersøgelse, at 82% af eleverne finder skoledagene for lange.
Kilde: Notat fra SFI om Folkeskolereformen, okt. 2016.
Trivselsundersøgelser viser, at en del elever i Albertslund trives dårligt. Udover lange skoledage er høje klassekvotienter med op til 28 elever med til at skabe dårlig trivsel. Mange elever i klasserne giver uro og mere skældud og mere skældud giver dårligere indlæring. Derfor foreslår Enhedslisten, at der sættes et loft på max 22 elever i klasserne, så der bliver mere tid til den enkelte.

Fakta:

Albertslund på trist 7. plads:
Fra 2009 til 2016 er der kommet næsten to elever flere i hver klasse. Det giver Albertslund en 7. plads blandt landets kommuner med en klassekvotient helt oppe på 23,8. Hver fjerde elev i kommunen sidder i klasser med 25 eller flere elever.
Kilde: Analysenotat fra Danmarks Lærerforening, april 2017.

Væk med tvungne test i folkeskolen

Det skal være slut med tvungne test i folkeskolen. De nationale test er spild af både lærernes og elevernes tid og bidrager på ingen måde til at gøre eleverne dygtigere. Konkurrencestatens udenadslære og ensretning skal sættes uden for døren og i stedet skal der gøres plads til kritisk tænkning og kreativitet.

Derfor foreslår Enhedslisten, at Albertslund ansøger om at blive fritaget fra kravet om obligatoriske test, så det bliver op til skolerne og den enkelte lærer, hvordan man vil vurdere elevernes udbytte af undervisningen.

Det vil Enhedslisten:

• Gøre skoledagene kortere
• Afskaffe nationale og frivillige test
• Indføre et loft på max 22 elever i hver klasse
• Arbejde for økologisk og gratis skolemad
• Sikre tilstrækkelig støtte og specialundervisning til børn med særlige behov
• Skabe bedre arbejdsmiljø for lærere og elever

Adgang for alle

I 2006 fik Albertslund Kommune et handicapråd, hvor Enhedslisten også er repræsenteret. Der holdes mange fornuftige møder med spændende oplæg.

Forskellige organisationer kommer med deres bud på, hvilke problemer mennesker med funktionsnedsættelser har med at komme rundt i kommunen. Atter andre fortæller om hvordan problemerne kan løses.
I Albertslund kommune er der lavet en fin folder med handicappolitik. Desværre bliver den ikke ført ud i livet. Handicaporganisationer kommer med høringssvar til diverse sager, men de indarbejdes sjældent i de endelige beslutninger.
Selv efter renovering af gårdhusene oplever mennesker med funktionsnedsættelse problemer med at kunne komme ind og ud af deres huse. Det er slet ikke OK!
I næste periode vil vi i Enhedslisten sætte fokus på at få mennesker med funktionsnedsættelse og deres udfordringer bragt ud af udvalget og ind på kommunalbestyrelsens dagsorden med det formål, at alle får lige mulighed for at deltage i samfundet.

Det vil Enhedslisten:

• arbejde på at tilgængelighed er et fokuspunkt i alle udbudsmaterialer i forbindelse med renovering af boliger og alt kommunalt byggeri.
• følge op på høringssvar fra Handicaprådet, således at diverse indvendinger og forslag får en reel behandling på kommunalbestyrelsesmøder.
• arbejde på at der afsættes tilstrækkelige midler til at den vedtagne politik kan gennemføres.

En bedre hjemmepleje

Mange ældre og syge borgere oplever en dårligere kommunal hjemmepleje, hvor der ikke er tid til den nødvendige hjælp og pleje.

Årsagen skal findes i, at der er for få ansatte i hjemmeplejen til at løse de vigtige opgaver med at skabe en god og tryg hverdag for vores ældre eller syge borgere. Desuden har kommunen svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvilket uden tvivl hænger sammen med de arbejdsvilkår Albertslund tilbyder.
I Albertslund er der sparet mere end 33% på hjemmeplejen siden ???? og det går ud over kvaliteten og den tid de ansatte har hos de ældre. Eksempelvis er der kun afsat 7 minutter til toiletbesøg, hvilket ikke er meget, hvis man er dårligt gående og først skal have hjælp til at komme ud af sengen.
I Enhedslisten er vi ikke i tvivl om, at det kan gøres meget bedre. Vi mener, at der skal ansættes flere i den kommunale hjemmepleje. Dette vil skabe højere kvalitet, tid til mere nærvær og ikke mindst mere tryghed for de ældre og syge, som nu siden 2009 har måttet lide under, at Albertslund har gennemført rekordstore besparelser.
Der er ingen tvivl om, at de store besparelser har haft indflydelse på de ansattes arbejdsforhold, og det i et fag, som i forvejen lider under stor nedslidning af de ansatte.
De må, som de sande helte de er, kæmpe for at yde en service for ældre og syge uden de rette midler.

Enhedslisten vil skabe en bedre hjemmepleje ved:

• At der bliver mere tid til at øge kvaliteten og sikre trygheden for de ældre og syge.
• At ansætte mere plejepersonale.
• At skabe ordentlige arbejdsforhold for de ansatte.

Kortere ventetid til en plejebolig

Det er en alvorlig beslutning at søge kommunen om en plejebolig, når behovet for hjælp bliver så stort, at man må opgive at blive i sit eget hjem. Det er en løsning, de færreste har set frem til med glæde.
Ingen bliver i dag visiteret til en plejeplads, før behovet er akut og mulighederne for mere hjemmepleje er udtømte. Netop derfor har Folketinget udstedt en plejeboliggaranti på 2 måneder som kommunen har pligt til at overholde.
Men det sker langt fra her i Albertslund. Her mangler plejeboliger, og borgerne venter langt ud over garantien.
Der er planen at udvide Albetshøj og Humlehusene, men der vil gå flere år, før disse nye plejeboliger står klar.
I den mellemliggende tid er det småt med politisk vilje til at løse problemerne.
Umiddelbart efter udflytningen fra Albo besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen desværre, at det skal rives ned, og grunden sælges til et privat byggefirma, der så kan opføre en 7-etagers
boligblok med dyre ejerlejligheder.
Enhedslisten mente derimod, at den “mindst ringe” løsning var at droppe et kommende
profit-byggeri og i stedet genåbne Albo midlertidigt, indtil det kommende byggeri står klar.
Det er dybt uansvarligt, at budgetflertallet i kommunalbestyrelsen i den grad har ignoreret at finde en værdig løsning her og nu, der kan mindske presset på ventelistens borgere og deres familier. Forligspartierne er åbenbart mere optaget af udsigten til hurtig profit.
Lige nu er nedrivningen af Albo startet – uden konkrete aftaler om, hvordan de manglende plejeboliger skal skaffes lige nu, så garantien kan overholdes i de kommende år.
Det er totalt manglende respekt for en gruppe hårdt trængte borgere, og for deres rettigheder.

Fakta:

Gennemsnitlige antal dage borgerne på den generelle liste har ventet på en plejebolig. Nogle har altså ventet betydeligt længere.

Siden januar 2016 har garantien kun været overholdt i 3 måneder, fra februar til april

i forbindelse med åbningen, og overflytningen fra Albo til Albertshøj.
Lige siden har ventetiden været støt stigende.
Kilde: Velfærdsudvalget, Notat d. 17.5.2017.

Enhedslistens ønsker til et værdigt liv i plejebolig:

• Plejeboliger i mindre, overskuelige enheder, med mulighed for dagligt at kunne.
• Adgang til grønne omgivelser og frisk luft – også når det kræver hjælp.
• Frisklavet økologisk mad i stedet for ugegammel industrimad.
• Flere varme hænder – normeringen er skåret ind til benet lige nu.
• Tilbud om fast vågevagt hos døende, hvis familien ikke er tilstede – det er uværdigt at måtte ligge alene i dødens stund.

Boliger for folket eller for spekulanter?

Albertslund er skabt på ideen om billige og sunde boliger. Byen blev kendt for sine boliger med særlige kvaliteter, meget af det tæt og lavt og med små haver.
De boliger, der blev resultatet, var langt fra perfekte, men beboernes behov var i fokus. Og sådan bør det fortsat være. Men tidens planer går desværre i en helt anden retning. Der skal tjenes penge til entreprenører og investorer. Og der skal udvikles salgbare boliger til gode skatteydere. De ledige byggegrunde skal skabe indtægter.
Den politik kan f.eks. ses i planen om 300 ejerboliger på Hyldagergrunden; højhuse i centrum, og tilsvarende planer for fængselsgrunden.
Samtidig er mange borgere bekymret over huslejeudviklingen som følge af de mange renoveringer og helhedsplaner, der i disse år gennemføres i kommunen. Det kan blive svært for borgerne at blive boende i Albertslund. Det forstærkes yderligere af, at man sammenlægger små og billige boliger.
En tilsvarende politik bliver ført af andre kommuner i Københavns omegn. Det er også en politik, som er stik modsat de behov borgerne har. Virkeligheden er, at en stadig større del af befolkningen lever alene eller som enlige forældre. Det er en udvikling, som ikke ser ud til at ændre sig i fremtiden.
Enhedslisten mener, at Albertslund har brug for boliger til alle slags mennesker, unge, gamle, enlige, familier, kollektiver og individualister.
Enhedslisten foreslår derfor konkret, at fremtidige bryggerier både skal indeholde større og mindre almene boliger. Der skal bygges fleksible boliger som kan ændres og tilpasses skiftende behov i fremtiden, så vi ikke skal rive det ned om 30 år.

 

Bæredygtigt byggeri.
Desuden skal vi bygge miljørigtigt og energi-plus. Fremtidens bolig skal selv producere sin vedvarende energi og bygningsmaterialerne skal medregnes i energiregnskabet.
Både når der bygges og renoveres, skal resultatet være så klimavenligt som muligt. Der skal være et lavt energiforbrug i hele bygningernes levetid.
Men bæredygtighed handler om mere end det: Alle huse bruger energi og påvirker klima og miljø, især når de opføres og når de rives ned.
Der skal bruges materialer, der har den laveste klimapåvirkning. Det kan handle om udvinding af materialer og transporten fra producent til byggeplads.

Byggematerialer skal så vidt muligt kunne genbruges og indgå i nye huse.

Fakta:

Kommunerne på Vestegnen har planer liggende for opførelse af 80-100.000 familie-ejerboliger blandet med kontor og butikker. Befolkningsprognosen for hele Region Hovedstaden er 300.000 flere indbyggere de næste 25 år. Københavns og Frederiksberg kommuner vokser med 1.000 personer om måneden. I hele Region Hovedstaden er der en million kvadratmeter ledige kontorbygninger.

Det vil Enhedslisten:

• Nye små boliger når der nedlægges små boliger.
• Mere alment byggeri også når private bygger.
• Fleksible boliger.
• Boliger til alle.
• Grønt og bæredygtigt byggeri.

Grøn omstilling

Vi skal ændre vores levevis i en mere grøn og bæredygtig retning. Men der skal kollektive løsninger til. Her skal Albertslund Kommune spille en vigtig rolle.

En miljøkrise med truende klimaændringer gør det nødvendigt at lave store ændringer i den måde vi forbruger og producerer på. Jordens ressourcer er begrænsede og i dag bruger vi i Danmark meget mere end naturen kan bære. Vi kan ikke blive ved med at leve i en brug-og-smid-væk-kultur, hvis der også skal være et liv for vores oldebørn.

Derfor skal vi have mere cirkulær økonomi. De materialer vi bruger, skal genbruges igen og igen. Vi skal fjerne unødvendigt forbrug. Der skal spares energi. Og vi skal stoppe med at ødelægge klimaet ved at afbrænde kul, olie og gas.

Det er en stor opgave, men vi tror på, at den kan løses. Vi kan kun gøre lidt som enkeltpersoner. Derfor skal vi tænke det som en fælles, kollektiv opgave. Det kan ske på arbejdspladser og i foreninger. Det kan ske, når vi i boligforeninger finder måder at spare på energien på eller metoder til genbrug af affald. Og kommunen skal støtte alt dette og gå foran.

En CO2-fri kommune

Målet må være at gøre Albertslund Kommune til en CO2-fri kommune.
Kommunen kan gøre rigtigt meget for at spare energi og ændre forbruget til vedvarende energi. Kommunen leverer fjernvarme (gennem samarbejdet i VEKS) og her er der lang vej endnu.
Biomasse i fjernvarme og elforsyning bør hurtigst muligt afskaffes. Det skal erstattes med energikilder, der ikke påvirker klimaet.

Både el-nettet og fjernvarmen kan suppleres med lokale anlæg. Der kan fx opsættes solceller både på private bygninger, i boligforeninger og på kommunens egne bygninger. Solfangere til opvarmning og varmt vand er en anden mulighed.

Mere genbrug

Vi skal genbruge meget mere end vi gør i dag. Genbrug af køkkenaffald, papir, pap, plastik og metal er en god ting. Og der er vi på vej. Men vi skal blive bedre til at genbruge kasserede brugsgenstande som møbler, elektronik, cykler, tøj og meget andet. Ofte vil det give god mening at reparere ting, der er gået i stykker og på den måde give dem nyt liv. Enhedslisten foreslår, at der oprettes reparationsværksteder. Det kan også give meningsfuld beskæftigelse til de, der mangler et job eller har brug for at starte uddannelse.

Fakta:

CO2-fri fjernvarme?

Ifølge Albertslund Kommunes nye klimastrategi er fjernvarmen på vej til at blive CO2-neutral. Avedøreværket, der leverer fjernvarmen, er ved at omstille fra kul til importeret træflis.
Det hævdes, at afbrænding af træ, i modsætning til kul og olie, er CO2-neutral. Den påstand holder ikke for en nærmere undersøgelse.
Dertil kommer, at transporten af træflis skaber et stort CO2-udslip og ødelæggelse af naturværdier og biodiversitet.

Enhedslisten foreslår:

• Biomasse i fjernvarme og elforsyning udfases og erstattes af vedvarende energi.
• Solceller og solfangere på kommunale bygninger.
• Reparationsværksteder, der kan give brugte ting nyt liv i stedet for at smide dem ud.

Mindre støj og flere cykler – En by for mennesker ikke biler

Trængslen på vejene i Albertslund vokser. Det giver støj og møg i vores by. Vi vil have en fredelig by med miljøvenlig transport. En by hvor alle har mulighed for at færdes.

Vores stisystemer giver os nogle helt enestående muligheder. Vi har mulighed for at bevæge os omkring nogenlunde sikkert på cykel og til fods. Og så giver det lige muligheder: børn og unge kan færdes uden at være afhængige af forældres bilkørsel. For de voksne kan cykler og kollektiv trafik i kombination være alternativet til at eje en bil.
Men når mængden af trafik stiger, er der en tendens til, at det især er biltrafikken, der øges. Denne tendens skal vendes, så vi alle i højere grad bruger bus, tog, cykler og gang. Den kollektive trafik skal forbedres og gøres gratis og det skal gøres mere attraktivt at tage cyklen. Både af hensyn til sundhed, klima, miljø, støj og trængsel.

Cykling på tværs
Der er stadig mangler ved stisystemet. Enkelte steder mangler der stadig cykelstier. Og der mangler nogle gode nord-sydgående forbindelser. Roskildevej og jernbanen udgør stadig en barriere for fodgængere og cyklister. Der skal skabes nogle bedre forbindelser på tværs for cyklister og fodgængere.
Et andet problem ved stinettet er de sorte pletter, hvor der er uløste problemer med sikkerheden for de svage trafikanter. Der hvor der er risiko for konflikter mellem – på den ene side bilerne – og på den anden side cykler og fodgængere, er det især de sidste, der skal tages hensyn til.
Cyklen bruges også af pendlere over længere afstande. Derfor skal supercykelstierne udbygges og forbedres.

Fredelige veje
Den stigende vejtrafik på de lokale veje giver problemer både med støj og sikkerhed. Hastigheden kan flere steder i byen nedsættes uden større ulemper. Det gælder også på Roskildevej. Nedsættelse af hastigheden her vil gøre det mere behageligt at opholde sig og færdes i nærheden af vejen.
En hastighedsnedsættelse og en indsnævring af Roskildevej til to baner, kan være med til at flytte den gennemkørende trafik til motorvejene. Rundkørsler skal være med til at få trafikken til at glide bedre.

Bedre kollektiv trafik
S-toget er rygraden i byens trafik. Vi savner flere afgange og flere vogne i toget. Også bustrafikken på de lokale linjer skal forbedres. Vi vil foreslå at de nuværende linjer suppleres af en såkaldt shuttlebus mellem centret og den kommende letbanestation. En linje med hyppige afgange og til en billetpris på 0 kr. selvfølgelig betjent med el-busser.

Enhedslisten foreslår:

• Bedre cykel- og gangforbindelser på tværs af Roskildevej og jernbanen.
• Bedre trafiksikkerhed for cykler og gående.
• Supercykelstier, hvor asfalten er forbeholdt cykler.
• Flere S-tog med flere vogne.
• Gratis shuttlebus på tværs i kommunen.