Politiske resultater

Når kommunalpolitik gør en forskel

Ved sidste kommunalvalg gik Enhedslisten stærkt frem og blev det næststørste parti i kommunen med 3 mandater. Det har gjort det muligt for os at tage en række selvstændige initiativer og stille forslag sammen med en række andre partier i kommunalbestyrelsen. Vi har rejst vigtige debatter, og ind imellem også kunnet samle flertal om vigtige beslutninger.
Farvel Ryanair!
I april 2015 midt i den afgørende faglige konflikt med Ryanair om ordentlige løn og arbejdsvilkår stiller Enhedslisten sammen med SF og Paw Østergaard Jensen fra socialdemokratiet forslag om at Albertslund kun køber flybilletter hos selskaber med overenskomstmæssige løn og arbejdsforhold. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, ingen imod. C og V undlod. Det inspirererede mere end 20 kommuner landet over til lignende vedtagelser – og kommunen modtog en trussel fra Ryanair om sagsanlæg ved EU-domstolen. Ingen tvivl om at vedtagelsen bidrog til at Ryanair måtte opgive at etablere sig i Danmark.

Kortere skoledage

I marts 2016 lykkes det på initiativ af Enhedslisten at samle et flertal bestående af Ø, V, O, F, C og B bag et forslag om at give skolerne mulighed for at indføre kortere skoledage ved at omdanne den såkaldte understøttende undervisning til to-lærer-ordninger. Socialdemokraterne gik modstræbende og tøvende med og forslaget blev vedtaget enstemmigt af kommunalbestyrelsen.
Flere penge til folkeskolen
I juni 2016 stiller vi sammen med V og O et forslag om en markant større satsning på folkeskolen i Albertslund. Vi kunne konstatere at det kneb gevaldigt med trivslen i vores skoler – og de faglige resultater var heller ikke imponerende. Vi udarbejdede sammen et forslag til kriseplan for folkeskolen, der bl.a. tog fat i problemerne med inklusion uden at der tilføres penge til skolerne. Et forslag om en samlet ekstra bevilling på ca. 10 mio. kr. om året. B, F, A og C kendte desværre ikke deres besøgelsestid. Forslaget fik 8 stemmer fra V, O og Ø, men blev nedstemt af de øvrige partier. Men forslaget var afgørende for at al tale om yderligere nedskæringer på folkeskolen forstummede – og ved de følgende budgetforhandlinger blev der for første gang i mange år tilført flere midler til skolen.

Beskæftigelsesplan med respekt

I december 2015 lykkes det at få vedtaget vigtige ændringer i beskæftigelsesplanen, bl.a. følgende: “Der udvises stor respekt for de arbejdsløse og deres ønsker og kompetencer (uanset om der er tale om kontanthjælpsmodtagere eller dagpengemodtagere) – i erkendelse af at arbejdsløsheden er et samfundsproblem” samt: “Indsatsen ift. de svageste kontanthjælpsmodtagere og syge tilrettelægges med størst muligt hensyn til den enkeltes situation og problemer. Ressourceforløb skal tilrettelægges i respektfuldt samarbejde med den pågældende og må ikke opleves som et yderligere pres i en i forvejen svær situation.”

Kontanthjælpsloftet – en ond lov!

I december 2016 stillede vi forslag om en handlingsplan for at reducere konsekvenserne af kontanthjælpsreformen i Albertslund. Forslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i en beskåret udgave i marts 2017. Vi er spændte på at se om det faktisk lykkes at få gennemført reelle forbedringer for de mange der lider under kontanthjælpsloftet, 225-timers kravet og den såkaldte integrationsydelse.
Ulovlig og urimelig behandling af kontanthjælpsmodtagere stoppes
I februar 2015 stiller vi og andre spørgsmål om kommunens administration af gensidig forsørgerpligt. Det viser sig at rigtigt mange kontanthjælpsmodtagere i Albertslund – i lighed med mange andre kommuner – er blevet trukket i kontanthjælpen og har været udsat for fejlagtig og ulovlig sagsbehandling. Efter spørgsmål og afdækning gennem hele foråret ender sagen i Albertslund med tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. til ca. 60 familier.

Vi forsvarer velfærden

I februar 2016 stiller vi sammen med O et forslag om en udtalelse mod statens nedskæring af kommunernes økonomi (det såkaldte omprioriteringsbidrag) og velfærdsnedskæringer (stillet sammen med DF). Forslaget blev vedtaget i kommunalbestyrelsen – og sendt til KLs bestyrelse. Demonstrationer overalt i landet fører til at regeringen opgiver omprioriteringsbidraget og milliardnedskæringer i kommunernes velfærd.

Vedtagelse om borgmesterens ben

I maj 2017 foreslår Enhedslisten at det skal undersøges hvordan borgmesterens vederlag – der i Albertslunds tilfælde er mere end 700.000 kr. om året oven i lønnen som borgmester – kan reduceres. Målet er at begrænse borgmesterens indtægt til den egentlige løn som borgmester. Som også vederlagskommissionen har anbefalet. Forslaget bliver vedtaget med 5 stemmer for (Ø og V) mens 2 stemmer imod (B og C) og hele 14 undlader (O og A). Vi venter stadig spændt på forvaltningens forslag!

Forslag fra Ø om tandbehandling til udsatte vedtaget!

I december 2018 blev vores forslag om en udvidet omsorgstandplejen der omfatter alle udsatte i Albertslund. Men forsigtigt formulereret. Forslaget blev særdeles positivt modtaget fra de fleste partier. Kun C kunne ikke stemme for – ellers var borgmesteren den mest forbeholdne. Han opfattede smågnavent forslaget som et udvidet budgetspørgsmål… Jeg ser ellers netop idag en dobbelt helsidesannonce i Politiken fra Mette Frederiksen om “Tid til omsorg” og “Socialdemokratiet – lad os samle Danmark igen”. Det var i 2018 og nu bliver det også til noget, forbi Enhedslisten har fået det med i budgettet for 2021, så omsorgstandplejen kommer til at omfatte alle på kontanthjælp. Et langt påholdende arbejde lønner sig.

Corona: Midlertidig orlov vedtaget som følge af forslag fra Å og Ø

April 2020: Inspireret af Gladsaxe kommune udarbejdede vi sammen et forslag om at give alle forældre der måtte være bekymrede eller udsatte mulighed for at lade deres børn holde orlov i 1-6 måneder fra deres daginstitution eller SFO. Både for at gøre det lettere for forældrene at træffe et valg de er trygge ved, for at minimere smittespredningen, bl.a. ved at få færre børn i institutionerne.

Forsvar for det boligsociale arbejde

Efter at folketinget havde rundbarberet den boligsociale indsat med massive besparelser, fik Enhedslisten forbedret den lokale indsat med 800.000 kr over 4. år i budget 2019. Den boligsociale indsat er utrolig vigtig for vores svageste borgere. Her bliver løftet tunge sociale opgaver som kommunen har givet op over for. Den boligsociale indsats skaffer folk  uddannelse og job. Det gør de almene boliger til det største aktiv for den sociale mobilitet.

Forslag fra Enhedslisten om økonomi vedtaget i enighed

Maj 2020: I sidste øjeblik lykkedes det os at få et forslag med på dagsordenen – om økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Det var rimeligt radikalt i dets indhold (se selv nedenfor). Og det blev chokerende vedtaget i enighed af alle partier – efter positive indlæg fra A, F og C.
Desværre lykkedes det ikke KL at gennemføre vores politik – de prøvede nok heller ikke særligt ihærdigt. Især kommer det fortsat til at knibe med penge til velfærd og den grønne omstilling.

Gør økonomiforhandlingerne meningsfulde
Kommunalbestyrelsen i Albertslund opfordrer KL til ved økonomiforhandlingerne med staten at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021, samt at der sikres de nødvendige midler til gennemførelse af den grønne omstilling og sikring af velfærden.

Begrundelse
I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter COVID 19. Hertil kommer, at kommunerne ud over midler til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i forbindelse med COVID 19 har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.
Udligningsreformen bidrager desværre ikke til at løse Albertslund kommunes økonomiske udfordringer, men giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. Det giver ingen mening, hvis kommunerne med den ene hånd tilføres flere penge og så med den anden hånd forhindres i at bruge disse midler!