Kriseplan for folkeskolen

Pressemeddelelse:

Tre partier foreslår kriseplan for folkeskolen
Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti ønsker en indsats mod dårlig trivsel og lav faglig udvikling i Albertslunds skoler.

I april vedtog en samlet kommunalbestyrelse at give de enkelte skoler mulighed for at indføre kortere skoledage. I forlængelse af dette foreslår Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti - der sidder på 8 af kommunalbestyrelsens 21 mandater - at give folkeskolen i Albertslund et markant løft, så både trivsel og faglighed kan styrkes.

Baggrunden for forslaget er, at mange børn ifølge trivselsmålinger trives dårligere i Albertslunds skoler end i mange andre kommuner, og at det faglige udbytte af undervisningen er utilstrækkeligt – ikke mindst i dansk og matematik.

Med forslaget vil partierne gøre det mere attraktivt for forældre at vælge folkeskolen i stedet for privatskoler og samtidig gøre det nemmere at rekruttere lærere til kommunens skoler ved at bedre arbejdsmiljøet og give lærerne mere tid og ro til at undervise. Lærerne skal have bedre mulighed for at koncentrere sig om undervisningen, om elevernes faglige og sociale udvikling. Eksempelvis kan de frivillige tests nedprioriteres og lærerne skal have mere støtte ude på skolerne fra faguddannet personale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til opgaven med at sikre god undervisning af socialt udsatte børn og børn, der forsøges inkluderet.

De tre partier håber, at resten af kommunalbestyrelsen vil være med til at give folkeskolen et nødvendigt og tiltrængt løft.

Brian Palmund fra Venstre udtaler: "Resultaterne i vores skoler har længe ligget langt under det, vi må forvente. Det gælder både trivsel og de faglige resultater. Vi har givet tid til arbejdet med skolestrategi og skolereform, men nu er det altså tid til at tage fat. Det er uacceptabelt, at op mod hver femte elev forlader skolen uden at kunne de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Samtidigt kan det konstateres, at inklusionsindsatsen slet ikke fungerer tilfredsstillende.

Med tre helt konkrete forslag tager vi politisk ansvar og anviser, hvordan kvaliteten i skolen kan løftes markant. Lærerne skal i langt højere grad fokusere på selve undervisningen af vores børn. De faglige resultater skal løftes ved at tilbyde særligt tilrettelagte undervisningsforløb for de elever, der falder bagefter i undervisningen, så de hurtigt kan følge med igen. Endeligt skal inklusionsopgaven styrkes ved at flytte ressourcer fra forvaltningen ud til skolerne, som kan hjælpe med at løfte den specialiserede opgave omkring elever med særlige behov og sikre, at ingen sidder i måneder eller år i et helt forkert undervisningstilbud.

Vi er klar over, at det kommer til at koste en del ekstra ressourcer til skoleområdet. I Venstre er vi klar til at prioritere politisk. Hvis vi ikke tager en investering i skolen nu, så vil mange af vores børn fortsat forlade skolen uden de grundlæggende forudsætninger for et godt voksenliv"

Danni Olsen fra Dansk Folkepartis udtaler: "Vi har i efterhånden mange år haft en folkeskole, hvor flere og flere elever trives enormt dårligt, og samtidig har vi til stadighed rigtig dårlige afgangsresultater set i forhold til det øvrige kommunale landskab. Det er blevet kombineret med en forhastet inklusionsindsats og arbejdsmiljømæssige bank til de medarbejdere, der arbejder med eleverne. Samlet set må vi sige det går den forkerte vej. Der er brug for en politisk indsats, der sikrer et løft. Vi i Dansk Folkeparti insisterer på, at social baggrund ikke længere skal bestemme elevers fremtid i Albertslund"

Helge Bo Jensen fra Enhedslisten udtaler: "Folkeskolerne i Albertslund har nu igennem en årrække skullet inkludere flere og flere børn med særligt store udfordringer. OG det er vel at mærke sket uden at pengene er fulgt med børnene. Derfor er der ikke tilstrækkelig støtte på skolerne og i de enkelte klasser til at hjælpe disse børn. Det er i mange tilfælde helt uforsvarligt. Til skade for både de børn, der forsøges inkluderet, og for de øvrige børn i klasserne. Pengene skal følge børnene - og vi har her et bud på, man hurtigt og ubureaukratisk kan skaffe hjælpe lærere og elever, når inklusionen ikke fungerer."

De enkelte elementer i kriseplanen er:
1. Skolerne og lærerne opfordres til at koncentrere sig om kerneopgaven: Elevernes faglige og sociale udvikling.
2. Inklusionsprocenten på 96% ophæves og erstattes af en trafiklysmodel med en fokuseret indsats understøttet af PPR på de enkelte skoler, hvortil der afsættes i alt 4 årsværk.
3. Puljen til inklusionsindsatsen, som skolelederne disponerer over, øges med 5 millioner kr. årligt. Inden for rammen etablerer skolerne et akut-tilbud til fejlplacerede inklusionselever.
4. Der etableres et team til målrettede undervisningsforløb, der kan løfte de elever, der falder bagud i undervisningen. Der afsættes foreløbigt 8 årsværk til denne indsats.
5. Inden udgangen af 2016 skal der besluttes en god bygningsmæssig løsning og endelig placering af Ungecentret.
6. Forslaget til kriseplan for folkeskolerne i Albertslund sendes i høring på skolerne og Ungecenteret.

BilagStørrelse
Kriseplan for Folkeskolen v2.3.pdf85.29 kB