Inklusion i Folkeskolen - Kommunal dagsorden dd. pkt 7 - Kvalitetsrapport for skoleområdet 2013-14

Enhedslistens indlæg ved Lene Rygaard Jessen.

I høringssvar kan man læse, at der i Danmarks Lærerforening, Kreds 25, er enighed i at man er på vej mod 96% inklusion. Hovedfokus er derfor kvalificeringen af det igangværende arbejde. DLF mener at der bør opstilles klare målsætninger for inklusionsindsatsen både i kommunen og på den enkelte skole og påpeger at det er vigtigt at der er reel mulighed for at sætte ind med kvalificeret støtte ved behov.


Et andet høringssvar fra skolebestyrelsen på Herstedlund Skole efterlyser en kvalitativ vurdering i stedet for en økonomisk. Efterlyser samtidig en undersøgelse af, hvorvidt inklusionsindsatsen har tilført de nødvendige midler, om pengene har fulgt eleverne.
Vi har fra Enhedslisten spurgt ind til, hvorvidt pengene følger de inkluderede elever, men endnu ikke fået skriftligt svar.
Da jeg for 100 år siden, i 2004 cirka, som lærer, var på kursus om Autisme og ADHD, lærte jeg at børnene ikke skulle have relationer til de voksne, der omgav dem. Strukturen var det bærende. Men allerede på dette tidspunkt var der undersøgelser, som viste det modsatte. Low arousal- lav grad af ophidselse, var det nye sort. Det handler om at nedtrappe konflikten, i stedet for at køre den op. Det handler om at indgå i relationer med børn, så man kan arbejde med deres vanskeligheder i samarbejde med børnene selv.
Det siger sig selv at relationsarbejde tager tid, og at det kræver at der ikke er for mange elever, hvis arbejdet skal lykkes.
Hvis der sidder fx 25 elever i klassen, og fem af dem kræver særlig opmærksomhed fx i form af en indsats omkring relationsarbejde, så er det vigtigt, at klassen har de nødvendige voksen-ressourcer.


Når man ser tallene i Kvalitetsrapporten for skoleområdet, så er der rigtig mange af vores skoleelever, der er "faldet ud". Især drenge med anden etnisk herkomst, kan slet ikke leve op til forventningerne, om end der tages højde for social belastning m.m.
Relationsarbejde med denne elevgruppe, synes at være vejen frem. Men det kræver ressourcer!
Med implementeringen af den nye skolereform, står vi med en ny, i og for sig spændende opgave, som skal løfte vores elever – ret meget endda.


Det kræver ressourcer.
Relationsarbejde er enormt krævende af den enkelte lærer/pædagog. Man kommer nemt til at tage arbejdet med hjem, og skælde ud på sin egen familie, fordi man hele dagen har "containet"= rummet andres vanskeligheder.
Nogen lærere og pædagoger ved slet ikke hvad det handler om, og skal have undervisning/kursus i denne metode.

Under alle omstændigheder skal eleverne inkluderes, og hvis det ikke skal ske på bekostning af såkaldt normale elever, så er det vigtigt at lærere/pædagoger skoles i nye og effektive metoder, at der er ressourcer nok – både set ud fra en økonomisk synsvinkel og ud fra en vinkel omkring, hvad den enkelte medarbejder kan rumme.
I dét lys er det nødvendigt at lave en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og BUPL om, hvad man ønsker, der skal leveres. Det handler om, at sikre, at den enkelte medarbejder har de nødvendige ressourcer og er forberedt til at tage det vigtige arbejde på sig- fysisk og psykisk.


En moderne arbejdsplads binder ikke den enkelte medarbejder til et skrivebord 40 1/2 time i døgnet. En moderne arbejdsplads giver i vid udstrækning den enkelte medarbejder en opgave, og har tillid til at opgaven løses, på den enkelte medarbejders præmisser.
Hvis Albertslund Kommune skal løse opgaverne i forbindelse med den nye skolereform, er det nødvendigt, at man laver en lokal aftale med Danmarks Lærerforening lokalt, så medarbejderne – i dette tilfælde lærerne - får mulighed for at løse opgaverne, i et flexibelt arbejdsmiljø. Hvis man er dødtræt efter 6 såkaldte konfrontationstimer, så kan det være en rigtig god idé at gå hjem og tage en lur, og derefter genoptage arbejdet kl. 19-21. Sådan har lærerne altid arbejdet, og sådan bør det være muligt at arbejde igen.
Bl.a. inklusionsopgaven er stor, men også andre dele af folkeskolereformen kræver skærpet opmærksomhed. Understøttende Undervisning og Faglig Fordybelse giver gode muligheder, som ikke umiddelbart udnyttes maximalt.


Ved at sætte et rimeligt loft på antallet af undervisningslektioner, og lempe på tilstedeværelseskravet, vil man formodentlig kunne få langt mere kreative og konstruktive løsninger på de mange opgaver i skole-hverdagen end tilfældet er i dag.
I Enhedslisten håber vi, at vi i Kommunalbestyrelsen i samarbejde med DLF Kreds 25 kan komme med forslag til arbejdstidsaftale for lærerne i nær fremtid. KL lukker med OK15 op for en sådan mulighed.


Albertslund Kommune har ikke råd til andet end at gribe muligheden, medmindre vi vil blæse på folkeskolereformen, og lade vores børn/unge i stikken.

Emneord: