دستور کار سیاسی

حزب ما اينهلس ليستن (Enhedslisten) براى اهدافى از قبيل:
.ايجاد شغل براى تمامي افراد كه از سن ١٨ تا ٣٠ سال هست
.تضمين ايجاد شغل و فعاليت براي همه
.ارتباط و برخورد مناسب با افرادي كه نمي توانند كار كنند يا كار خود را از دست دادند
.ايجاد فرصت هاي بهتر و بيشتر براي آموزش و پرورش
. ايجاد زمينه ازادتر براي همه اديان و مذاهب
.ايجاد دادگاه هاي عادل و بي طرف براي مردم
و در اين زمينه ها همه فعاليت هاي خود را ادامه خواهد داد و مهمترين چيز براي حزب ما ايجاد زندگي بهتر و سر بلند براي همگي افراد با هر رنگ و نژاد يا سنّي باشند،هست.
اگر شما هم با ما هم فكر و هم راي هستيد پس در راي گيري ٢١ نوامبر شركت كنيد و راي خود را به ليست (Ø) بدهيد راي شما براي رسيدن به هدف مهم هست .